Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi kancelaryjnej wydziału
 • w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbiera przesyłki jawne adresowane do Wydziału oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu oraz wysyła korespondencję za pośrednictwem Poczty Specjalnej KWP w Opolu,
 • ewidencjonuje korespondencję, a także w zależności od potrzeb ocenia dokumenty,
 • prowadzi gospodarkę jawnych aktów prawnych i aktów kierowania, w tym: rejestruje, aktualizuje i zapoznaje policjantów/pracowników Wydziału,
 • bada i weryfikuje zapisy ewidencyjne dokumentacji jawnej, ustala zakres ich zgodności ze stanem faktycznym oraz rozlicza policjantów/pracowników Wydziału z pobranych dokumentów,
 • instruuje policjantów i pracowników Wydziału z zakresu znakowania spraw i rozlicza się z pobranych dokumentów,
 • prowadzi ewidencję sprzętu pozostającego na stanie Wydziału,
 • prowadzi ewidencję czasu pracy w Wydziale,
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały kancelaryjno-biurowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne),

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem komputera,
  • umiejętność organizowania pracy,
  • umiejętność interpretacji przepisów,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • znajomość przepisów dot. pracy kancelaryjnej i archiwizacji,
  • znajomość ustawy o Policji.

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia zawodowego, z czego minimum rok w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające ewentualne 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 17 BIP KPRM” i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

  Wynagrodzenie ok. 2200 zł brutto.

  Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  1) Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone.
  2) Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
  Oferty te mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata przed upływem tego terminu.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje: (0-77) 422-27-22. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.