Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw gospodarki sprzętem i materiałami
 • w Wydziale Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie w systemie komputerowym ilościowo-numerycznej i wartościowej ewidencji w użytkowaniu zbiorowym jednostek sprzętu i wyposażenia uzbrojenia
 • sporządzanie sprawozdawczości z ilości posiadanego sprzętu uzbrojenia i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji wzorów broni i amunicji Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu
 • sporządzanie dokumentów finansowych na sprzęt otrzymany, przekazany lub wybrakowany oraz porównywanie zgodności finansowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku
  – praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji
  – praca pod presją czasu
  – praca wymaga sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
  – praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu
  – obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)
  – budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę
  – praca na poziomie III piętra

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz gospodarki sprzętem i materiałami uzbrojenia
  • znajomość obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office (Word, Excel)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności itp.

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2 160,54 zł brutto (mnożnik kwoty bazowej 1,153).
  O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.