Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw zaopatrzenia zaplecza obsługowo-naprawczego
 • w Wydziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Wrocław, ul. Gen. I. Połbina 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie i nadzór nad realizacją zadań służbowych pracowników zespołu zaopatrzenia Stacji Obsługi Samochodów we Wrocławiu, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania zaplecza obsługowo-naprawczego
 • planowanie i realizacja zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów oraz usług, w oparciu o prawo zamówień publicznych, przepisy służbowe, a także umowy zawarte przez KWP we Wrocławiu z podmiotami zewnętrznymi, w celu zapewnienia właściwego zaplecza obsługowo-naprawczego
 • weryfikacja, opiniowanie i realizacja zamówień na zakup materiałów i usług dot. gospodarki transportowej, przesyłanych do Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu z jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego
 • koordynacja realizacji zadań zespołu zaopatrzenia Stacji Obsługi Samochodów we Wrocławiu pod kątem: a) utrzymania zapasu minimalnego materiałów w magazynie technicznym w/w stacji b) bieżącego zapewnienia potrzeb materiałowych specjalistom samochodowym, których nie utrzymuje się w zasobach magazynu technicznego, w celu umożliwienia bieżącego usuwania awarii w sprzęcie transportowym
 • sporządzanie i składanie zamówień na zakup środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów oraz usług przy wykorzystaniu techniki teleinformatycznej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca kancelaryjno-biurowa oraz w pomieszczeniach warsztatowych zaplecza obsługowo-naprawczego
  – okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy) związana z kontaktami z instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
  – praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
  – narzędzia pracy: komputer-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; telefon; fax

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – ograniczona możliwość poruszania się po głównej siedzibie urzędu (budynek wielokondygnacyjny) – winda znajdująca się w budynku nie ułatwia dostępu do pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych, istnieje konieczność poruszania się po schodach
  – ograniczona możliwość poruszania się w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych: budynek dwukondygnacyjny – brak windy
  – brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w miejscu wykonywania codziennych zadań służbowych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem samochodowego zaplecza obsługowo-naprawczego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera oraz edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego typu „Word” i „Excel”
  • umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i wnioskowania, negocjowania
  • komunikatywność, samodyscyplina
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie techniczne o profilu samochodowym
 • dostęp do informacji niejawnych
 • znajomość przepisów ustawy prawa zamówień publicznych
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej
 • wykształcenie lub doświadczenie zawodowe związane z naprawą pojazdów samochodowych
 • 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.

Termin składania dokumentów:

  21-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,315 tj. 2 464, 10 zł (brutto)
  O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.