Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

 • Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Ochrony Informacji Morskiego Oddziału SG

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgodnie z dekretacją, oraz wysyłanie dokumentów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania kancelarii jawnej
 • kompletowanie,przygotowanie teczek akt oraz sporządzanie spisów akt w celu przekazania ich do archiwum
 • obsługa interesantów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów
 • brakowanie dokumentów niearchiwalnych i elektronicznych nośników informacji w celu zdjęcia ich z ewidencji kancelarii
 • przygotowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do dekretacji Komendantowi oraz Zastępcom w celu zapewnienia obiegu dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy w siedzibie Urzędu, na II piętrze bez windy, większość czynności wykonywania w pozycji siedzącej, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie

  Inne
  wynagrodzenie zasad. – wg mnożnika 1,056 tj. 1978,78 zł. plus dodatek za wysługę lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Morski Oddział Straży Granicznej
  Oliwska 35
  80-563 Gdańsk

Inne informacje: