Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

 • Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi biurowo-sekretarskiej
 • Pionie Głównego Księgowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
  80-563 GDAŃSK UL. OLIWSKA 35

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobiera z kancelarii, kompletuje dokumenty oraz korespondencję do podpisu Głównego Księgowego oraz Z-cy Głównego Księgowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Pionie Głównego Księgowego,
 • ewidencjuje pisma i telegramy wpływające i wychodzące z Pionu Głównego Księgowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • prowadzi ewidencję czasu pracy, urlopów i nadgodzin pracowników Pionu Głównego Księgowego w celu zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie,
 • redaguje krótkie pisma, oraz sporządza pisma i tabele na polecenie Głównego Księgowego lub Z-cy Głównego Księgowego,
 • przekazuje pracownikom i funkcjonariuszom Pionu Głównego Księgowego komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne
 • przygotowuje i wykonuje obsługę organizacyjną spotkań Głównego Księgowego i Z-cy Głównego Księgowego z interesantami i gośćmi,
 • obsługuje urządzenia biurowe jak centrala telefoniczna, komputer, drukarka, faks.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek IV piętrowy, bez windy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie

  Inne
  wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,134 tj. 2.124,93 zł. + dod. za wysługę lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy (kodeks pracy., ustawa o służbie cywilnej, finansów publicznych

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi kancelaryjnej
 • doświadczenie zawodowe 2 lata pracy w komórce kadrowej lub finansowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Morski Oddział Straży Granicznej
  Oliwska 35
  80-563 Gdańsk

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.