Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kancelaryjnych
 • Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w tym zakresie
 • prowadzenie bieżącej kontroli przyjmowanych do rejestrowania dokumentów
 • prowadzenie teczek tematycznych skompletowanych przez wykonawców merytorycznych
 • porządkowanie posiadanego zasobu dokumentów oraz przygotowywanie do archiwum
 • prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz różnego rodzaju stempli

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca szczególnie związana z ochroną dokumentów, informacji służbowych oraz danych osobowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer, faks, niszczarka,
  – miejsce pracy nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie przez kandydata warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • znajomość przepisów zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20.05.2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Nr 9, poz. 42)
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rozumienie aktów prawnych, umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy,
  • znajomość obsługi komputera z wykorzystaniem pakietu Office
  • staranny charakter pisma ręcznego
  • 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy biurowej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30-10.00 i 12.30.-15.30

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 08.10.2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.