Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej
 • Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Dorohusku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dorohusk
 • Placówka Straży Granicznej w Dorohusku, 22-175 Dorohusk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością Kancelarii Ogólnej
 • prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wytwarzania przez wykonawców dokumentów
 • porządkowanie posiadanego zbioru dokumentów oraz przygotowywanie dokumentacji celem przekazania do archiwum

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca szczególnie związana z przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji oraz danych osobowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy: komputer, faks, niszczarka,
  – Kancelaria Ogólna mieści się na I piętrze, wejście tylko przez klatką schodową, budynek nie posiada windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie przez kandydata warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych
 • czytelny, staranny charakter pisma ręcznego
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30-10.00 i 12.30.-15.30

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 07.10.2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.