Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Sekcji Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z ośrodkami szkolenia Straży Granicznej w zakresie organizowania szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • udział w planowaniu zapotrzebowania środków finansowych na działalność szkoleniową
 • uczestniczenie w planowaniu potrzeb i organizacji kursów i szkoleń specjalistycznych
 • prowadzenie korespondencji w zakresie organizowania w Oddziale praktyk studenckich/szkolnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami ośrodków szkolenia SG, uczelni wyższych i szkół patronackich, zakładów doskonalenia zawodowego, wydawnictw – w zakresie organizowania szkoleń, praktyk, zakupu specjalistycznej literatury

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – miejsce pracy: nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – narzędzia pracy: komputer, faks, niszczarka

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie przez kandydata warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej – rozdziały 1 – 3, 8 – 10 (tekst jedn. z 2014r., poz. 1402 z późn. zm.)
  • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM z dn. 24.06.2015r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. z 2015r., poz. 960)
  • znajomość przepisów zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego SG z dn. 19.12.2014r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników SG – rozdział 1 – 2, 7, 9 – 11 (Dz. Urz. KGSG z dn.19.12.2014r., poz. 133 z późn. zm.)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa, administracji, ekonomii
 • 1 rok pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30-10.00 i 12.30.-15.30 w dni robocze.

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 05.10.2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.