Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw teleinformatycznych
 • Referatu ds. Teleinformatycznych Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Terespolu.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Terespol
 • Placówka Straży Granicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeglądy, konserwacja i utrzymanie sprzętu łączności i informatyki, w tym terminali mobilnych, samodzielnych stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywanie prac związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury sieci lokalnej i urządzeń z nią związanych, a w przypadku wystąpienia awarii podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów eksploatacyjnych
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dot. wykazów kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania,
 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń systemów bezpieczeństwa: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, blokady przejścia, telewizji przemysłowej, sygnalizacji pożaru p. poż., wideodomofonów,
 • przygotowywanie sprzętu kierowanego do naprawy oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących na przejściach granicznych (Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Służba Celna) – w zakresie utrzymania sprzętu i infrastruktury. Z pracownikami instytucji dostarczających i utrzymujących łącza telefoniczne i transmisji danych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – miejsce pracy: nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne w zakresie elektroniki, informatyki, telekomunikacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie przez kandydata warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  • posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu elektroniki i teleinformatyki

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • co najmniej 6 miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • systematyczność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30-10.00 i 12.30.-15.30 w dni robocze.

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 09.10.2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.