Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

 • Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw administrowania obiektami
 • w Zespole Utrzymania Nieruchomości Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. Bema 100
  15-370 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie z magazynu i przekazywanie użytkownikom sprzętu będącego w dyspozycji Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami komórek organizacyjnych Komendy Oddziału
 • prowadzenie ewidencji sprzętu wydanego użytkownikom w rozbiciu na poszczególne budynki i pomieszczenia
 • okresowe sprawdzanie prawidłowego wykorzystania sprzętu Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku będącego w użytkowaniu oraz ocena jego stanu technicznego
 • analiza i zgłaszanie potrzeb przełożonych w zakresie wyposażania pomieszczeń zgłaszanych przez użytkowników
 • prowadzenie pomocniczej ewidencji czasu pracy pracowników Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
 • prowadzenie pomocniczej ewidencji pobranych dokumentów Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w siedzibie urzędu i w terenie
  -telefoniczna i osobista obsługa klienta

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner
  – pomieszczenie biurowe na II piętrze, brak windy
  – w budynku brak podjazdów oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych spełniających normy dla osób niepełnosprawnych
  – brak podłóg antypoślizgowych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność, dokładność, operatywność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • 12 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej, gospodarce materiałowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat je posiada
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  BEMA 100
  15-370 BIAŁYSTOK

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Proponowane wynagrodzenie: 1.765,16 zł brutto oraz dodatek stażowy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 714-53-15, 714-52-56.
  Procedura naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej dostępna jest na stronie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku www.podlaski.strazgraniczna.pl
  Podlaski Oddział Straży Granicznej jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.