Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

 • Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kancelaryjnych
 • Grupy do Spraw Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dąbrowskiego 2
  47 – 400 Racibórz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • ul. Drzymały 1 B
  45 – 342 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące prowadzenie powierzonej i obowiązującej w Grupie ds. Cudzoziemców dokumentacji dot. realizacji zadań służbowych oraz prowadzonych postępowań, w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów;
 • techniczne opracowywanie wniosków do sądów o wydanie postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, pod nadzorem funkcjonariusza prowadzącego to postępowanie;
 • techniczne opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i opiekuńczych o ustanowienie kuratora dla prowadzonego postępowania administracyjnego oraz o umieszczenie w ośrodku dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, pod nadzorem funkcjonariusza prowadzącego to postępowanie;
 • znajomość oraz przestrzeganie przepisów z zakresu informacji niejawnych w zakresie wytwarzania, przechowywania i obiegu informacji niejawnych, w celu właściwej ochrony i obiegu dokumentów;
 • archiwizacja prowadzonych przez grupę postępowań administracyjnych, w celu terminowego procesu zdawania dokumentów do archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  Inne
  możliwość poruszania się po budynku: brak wind, zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • systematyczność, terminowość;
  • umiejętność obsługi pakietu biurowego;
  • znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej i ustawy o cudzoziemcach;
  • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”;
 • posiadanie min. 3 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń lub kursów uzupełniających.

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej
  Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie brutto: minimum 1780,00 zł.
  Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
  Oświadczenia wskazane w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414-41-39.