Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

 • Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kancelaryjnych
 • kancelarii ogólnej Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań Placówki SG w Rudzie Śląskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dąbrowskiego 2
  47 – 400 Racibórz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ruda Śląska
 • ul. Główna 11a
  41-711 Ruda Śląska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie dokumentów wytworzonych i napływających do placówki, w celu zapewnienia właściwej ochrony i obiegu dokumentów;
 • właściwe kwalifikowanie dokumentów, w celu przekazania ich do Archiwum Zakładowego;
 • rejestrowanie dokumentów przesyłanych do zatwierdzenia przez jednostkę nadrzędną.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  Inne
  możliwość poruszania się po budynku: brak wind, zachowana odpowiednia szerokość drzwi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • terminowość, systematyczność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych;
  • umiejętność stosowania przyjętych form prowadzenia korespondencji;
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych i funkcjonowania Straży Granicznej;
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie przeszkolenia z zakresu obsługi kancelaryjnej;
 • ukończenie szkolenia z zakresu obiegu dokumentów, polityki prywatności;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;
 • posiadanie min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w biurze podawczym lub kancelarii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń lub kursów uzupełniających;
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej
  Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie brutto: minimum 1817,62 zł.
  Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
  Oświadczenia wskazane w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414-41-39.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.