Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kontroli skarbowej
 • w Wydziałach Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych – wykonywanie czynności o niskim stopniu trudności i złożoności pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań
 • systematyczne, zgodne ze wskazówkami inspektora sporządzanie prostych pism dokumentujących czynności kontrolne w celu sprawnej realizacji kontroli
 • kompletowanie dokumentacji z czynności kontrolnych w zakresie powierzonym przez inspektora kontroli skarbowej, celem weryfikacji stanu faktycznego
 • wykonywanie czynności pomocniczych w postępowaniach mandatowych prowadzonych przez inspektora kontroli skarbowej celem sankcjonowania ujawnionych nieprawidłowości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą Urzędu (w terenie). Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Duże obciążenie stresem
  i zagrożeniami związanymi z prowadzeniem kontroli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z laptopem. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca
  w terenie, w tym częsta konieczność przemieszczania się (mogą wystąpić bariery architektoniczne).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego, kontroli skarbowej, rachunkowości
  • umiejętność pracy w zespole
  • zdolność analitycznego myślenia
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub inne o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy kandydata/kandydatki
 • wzór oświadczeń i kwestionariusza znajduje się na stronie BIP UKS www.ukslublin.bip.lublin.pl w zakładce „PRACA” oraz na stronie http://www.lublin.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/wzory-oswiadczen

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Inne informacje:

  Prosimy o składanie jedynie wymaganych w ogłoszeniu dokumentów. Wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny), oświadczenia, kopie innych dokumentów powinny być własnoręcznie podpisane. Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydata). Oferty nie spełniające wymagań, niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Lista kandydatów/kandydatek dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona w Biuletynie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wraz z informacją dotyczącą kolejnych etapów procedury rekrutacyjnej. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną również powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego telefonicznie lub e-mailem – w tym celu zaleca się podanie adresu e-mailowego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny
  z niezakwalifikowaniem kandydata/kandydatki. Oferty odrzucone
  zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
  nr tel. (0-81) 742-47-17.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.