Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kancelaryjno-sekretarskich
 • w Referacie ds. Kancelaryjno-Sekretarskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Urzędu, terminarza pracy Dyrektora i wicedyrektorów oraz terminarza przyjmowania interesantów w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrekcji, przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych osób,
 • rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz pism wewnętrznych w elektronicznym systemie DARWIN,
 • sprawdzanie wpływów i wypływów oraz stanu opakowania przesyłek i liczby załączników, w tym przyjmowanie z zewnątrz, a także z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu korespondencji do wysyłki oraz jej ewidencjonowanie, rozdzielanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne, przygotowywanie korespondencji na zewnątrz, podział czasopism na poszczególne komórki,
 • organizowanie sprawnego obiegu pism przeznaczonych do akceptacji lub podpisu Dyrektora i Wicedyrektorów, zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji kancelaryjnej Urzędu,
 • prowadzenie korespondencji z zakresu spraw należących do komórki kancelaryjno-sekretarskiej,
 • rejestrowanie poleceń wyjazdów służbowych, wydawanie pracownikom biletów MPK
 • zastępowanie innych pracowników Referatu ds. Kancelaryjno-Sekretarskich,
 • wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych. Budynek, w którym mieści się Urząd jest dziesięciokondygnacyjny z czterema windami osobowymi, wejście do budynku z podjazdem, brak toalet dostosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera
  • wiedza z zakresu spraw kancelaryjnych
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • umiejętność planowania i organizowania pracy

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 m-ce doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner)
 • znajomość pakietu biurowego i obsługi poczty elektronicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy kandydatki/kandydata
 • wzór oświadczeń i kwestionariusza znajduje się na stronie BIP UKS http://www.lublin.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/wzory-oswiadczen

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Inne informacje:

  Prosimy o wskazanie na kopercie/liście motywacyjnym numeru ogłoszenia oraz o składanie jedynie wymaganych w ogłoszeniu dokumentów. Wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny), oświadczenia, kopie innych dokumentów powinny być własnoręcznie podpisane. Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydatki/kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydatki/kandydata). Oferty nie spełniające wymagań, niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Lista kandydatek/kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona w Biuletynie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wraz z informacją dotyczącą kolejnych etapów procedury rekrutacyjnej. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną również powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego listownie, telefonicznie lub e-mailem – w tym
  celu zaleca się podanie adresu e-mailowego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny
  z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-81) 742-47-17.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.