Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw wykonywania czynności kontrolnych
 • w III Oddziale Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w badaniu dokumentów i ewidencji,
 • współuczestniczenie w przeprowadzanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach dowodowych,
 • współpracowanie w tworzeniu dokumentacji kontrolnej,
 • wspomaganie pracy inspektora kontroli skarbowej w postępowaniach mandatowych,
 • informowanie inspektora kontroli skarbowej o stanie prowadzonych spraw i zgłaszanie zaistniałych problemów,
 • współuczestniczenie po zakończeniu postępowania kontrolnego w opracowywaniu i kompletowaniu dokumentów,
 • uczestniczenie w czynnościach wykonywanych w ramach pomocy prawnej oraz zleconych przez inne organy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca polegająca na prowadzeniu czynności kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu oraz
  w terenie, w siedzibie kontrolowanego, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie – kontakty z podatnikami, prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego.
  Praca w biurze – IX piętro w XV – piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Obsługa komputera.
  Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • łatwość komunikacji,
  • otwarty stosunek do klienta,
  • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  17-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów
  tel. 17/86-59-661

  I piętro, Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

  Po dniu 21.12.2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy.
  Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł – 2150 zł
  Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie w dziale „ Organizacja” w zakładce „Praca”.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.