Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Budżetu i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  25-516 Kielce
  al. IX Wieków Kielc 3

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa systemu finansowo-księgowego,
 • uzgadnianie zapisów na kontach analitycznych z zapisami na kontach syntetycznych,
 • organizowanie, sporządzanie i archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • obsługa programu ESIB – sporządzanie i nadawanie sprawozdań,
 • obsługa programu TREZOR w zakresie zapotrzebowani na środki finansowe, zmian harmonogramu wydatków oraz w zakresie sprawozdawczym,
 • prowadzenie ewidencji i bieżące analizowanie zmian budżetu zadaniowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze w pomieszczeniu klimatyzowanym w siedzibie Inspektoratu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym; wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe. Pokój znajduje się na I piętrze w budynku z windą

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w księgowości budżetowej
 • praktyczna znajomość zagadnień i przepisów księgowych związanych z działalnością jednostek budżetowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  bud. C1 piętro I pok. 126
  osobiście w dni powszednie w godz. 7.00 – 15:00 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o ich terminie. Dokumenty kandydatów nie spełniających wymagań formalnych, kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu bądź nie wskazane jako najlepsze w protokole naboru zostaną zniszczone w terminie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.