Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw monitoringu
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  31-011 Kraków
  Plac Szczepański 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  30-702 Kraków
  ul. Lipowa 4c

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie (planowanie, koordynowanie, sprawozdawczość) zagadnień w zakresie monitoringu jakości wód powierzchniowych,
 • obsługa specjalistycznego programu komputerowego w zakresie w/w zagadnienia,
 • opracowywanie informacji i raportów o stanie środowiska w w/w zakresie,
 • udostępnianie informacji o środowisku w w/w zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na stanowisku starszego referenta ds. monitoringu w Wydziale Monitoringu Środowiska wykonywana jest głównie przy użyciu monitora ekranowego, stąd przekracza ona 4 godziny w ciągu dnia pracy. Stanowisko spełnia wymagania ergonomii. Praca na przedmiotowym stanowisku wymaga współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, wiąże się z obsługą telefoniczną zarówno klientów zewnętrznych w zakresie udostępniania informacji o środowisku jak i pracowników Inspektoratu. Pracownik będzie korzystał z narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z zastosowaniem komputera, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych – budynek pięciokondygnacyjny bez dostosowanej windy, brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ochrona środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
  • o znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
  • znajomość zagadnień związanych z Systemami Informacji Przestrzennej, w szczególności obsługi oprogramowania ArcView (praca z mapami cyfrowymi),
  • umiejętność analizowania danych celem ich weryfikacji i interpretacji,
  • łatwość pisemnego i ustnego formułowania wniosków,
  • predyspozycje do wielogodzinnej pracy przy komputerze,
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym.

wymagania dodatkowe

 • • co najmniej 0,5 roku doświadczenia (np. staż absolwencki) w obszarze ochrona środowiska,
 • znajomość podstawowych przepisów z zakresu ustawy Prawo wodne,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  Pl. Szczepański 5
  31-011 Kraków

Inne informacje:

  – W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  – Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  – Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
  – Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  – Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. W razie zastrzeżenia przez kandydatkę/kandydata jednej z możliwości kontaktu – kandydatka/kandydat musi załączyć do swojej aplikacji stosowne oświadczenie lub podać w swojej aplikacji tylko wybraną metodę kontaktu.
  – Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  – Wynagrodzenie brutto 1750 PLN.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95.
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.