Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Zespole ds. administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  40-585 Katowice
  ul. Brynowska 25a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zapotrzebowań poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie robót, dostaw i usług
 • przygotowanie zamówienia wraz z określeniem jego wartości szacunkowej oraz przedłożenie propozycji trybu zamówienia publicznego wraz z motywacją wyboru trybu
 • przygotowanie dokumentacji dostosowanej do wymogów wybranego trybu zamówień publicznych
 • praca w komisji przetargowej
 • prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych
 • prowadzenie rejestrów dotyczących zamówień publicznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zadania realizowane są w siedzibie Inspektoratu – praca wykonywana na stanowisku pracy i na terenie budynków Inspektoratu, kontakt z zewnętrznymi usługodawcami

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy – komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka.
  Inne
  Stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu. Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy na stanowisku zajmującym się bezpośrednio realizacją postępowań o udzielanie zamówienia publicznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie specjalistycznego szkolenia z zakresu zamówień publicznych poziom poszerzony/specjalistyczny
  • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie
  • umiejętność komunikacji
  • umiejętność współpracy
  • rzetelność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • analityczne myślenie
 • otwartość na zmiany

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego szkolenie specjalistyczne
 • kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy

Termin składania dokumentów:

  08-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Brynowska 25a
  40-585 Katowice

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,04 kwoty bazowej ustalanej dla członków korpusu służby cywilnej. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.