Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw rekrutacji
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
  ul. Trakt Św. Wojciecha 253
  80-018 Gdańsk


Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji zasobów archiwum wojskowej komendy uzupełnień w formie tradycyjnej, związanej z przechowywaniem dokumentów ewidencyjnych, dokumentów aktualizujących, teczek akt personalnych byłych żołnierzy zawodowych do stopnia podpułkownika włącznie oraz ksiąg ewidencji w zakresie osób skreślonych z ewidencji wojskowej
 • Prowadzenie przy pomocy programu informatycznego SPIRALA-ZINT ewidencji archiwum informatycznej bazy ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień w zakresie osób skreślonych z ewidencji wojskowej.
 • Przechowywanie w archiwum wojskowej komendy uzupełnień Kart ewidencyjnych oraz Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych osób skreślonych z ewidencji wojskowej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • Przygotowywanie protokołów a po ich zatwierdzeniu zniszczenie przechowywanych w archiwum wojskowej komendy uzupełnień Kart Ewidencyjnych oraz usunięcie Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych, w związku z upływem okresu ich przechowywania
 • Przekazywanie do właściwego archiwum wojskowego Ksiąg Ewidencji przechowywanych w archiwum wojskowej komendy uzupełnień po upływie okresu ich przechowywania.
 • Przygotowywanie niezbędnych zaświadczeń i pism dotyczących pełnienia służby wojskowej oraz spełniania powszechnego obowiązku obrony przez osoby znajdujące się w ewidencji archiwum wojskowej komendy uzupełnień.
 • Promocja obronności i służby wojskowej oraz rekrutacja do pełnienia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, służby przygotowawczej, szkół i uczelni wojskowych oraz zawodowej służby wojskowej, zarówno w siedzibie jak oraz w innych instytucjach, placówkach oświatowych jednostkach wojskowych, Powiatowych Urzędach Pracy, Urzędach Miast i Gmin , Starostwach Powiatowych na adm. terenie
 • Wykorzystywanie i ciągłą aktualizacja danych wprowadzonych w systemie ewidencji wojskowej „SEW on- line” do realizacji procesu naboru do czynnej służby wojskowej oraz umiejętność wykorzystywania funkcjonalności tego systemu, w tym szczególnie do przygotowywania analiz, sprawozdań i meldunków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa w zasięgu promieniowania monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office
  • Dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe
 • Komunikatywność
 • Przeszkolenie z zakresu wykorzystania systemu ewidencji elektronicznej SPIRALA- ZINT
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej,
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność redagowania pism
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej na podobnym stanowisku
 • Przeszkolenie z zakresu wykorzystania systemu ewidencji elektronicznej SPIRALA- ZINT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
  ul.Trakt Św. Wojciecha 253
  80-018 Gdańsk

Inne informacje:

  Tylko najlepsi kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (obowiązuje data wpływu do WKU).
  Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Przewidywane wynagrodzenie – około 2 250,00 zł brutto + dodatek uzależniony od posiadanego stażu pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 21 33 16 i 261 21 33 40