Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
  62-800 Kalisz
  Plac Św. Józefa 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
  62-800 Kalisz
  Plac Św. Józefa 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ujmowanie na ewidencję Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych i kart ewidencyjnych przeniesionych do rezerwy i niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej;
 • współdziałanie z organami ewidencji ludności, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w zakresie uzyskiwania danych niezbędnych do aktualizacji ewidencji wojskowej;
 • wprowadzanie danych oraz bieżące aktualizowanie Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych w SI „SPIRALA-ZINT”, w zakresie ewidencji żołnierzy rezerwy;
 • realizacja spraw żołnierzy rezerwy, dotyczących powszechnego obowiązku obrony, wydawanie zaświadczeń i wystawianie duplikatów książeczek wojskowych;
 • udział w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań dotyczących zasobów rezerw osobowych;
 • współudział w prowadzeniu bilansu rezerw osobowych podoficerów i szeregowych rezerwy;
 • prowadzenie danych statystycznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca o charakterze administracyjno-biurowym;
  – praca w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym dniu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy;
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
  – praca jest związana z kontaktami z klientami zewnętrznymi;
  – konieczność przemieszczania się po terenie urzędu;
  – nieliczne krajowe podróże służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku;
  – budynek wielokondygnacyjny – brak usprawnień architektonicznych dla osób dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych (brak w budynku windy oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych);
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, telefon, urządzenia biurowe;
  – oświetlenie: naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego
  • znajomość pracy sztabowo-biurowej
  • znajomość pakietu MS OFFICE

wymagania dodatkowe

 • kurs obsługi klienta
 • kurs komputerowy
 • obsługa systemu teleinformatycznego SPIRALA – ZINT, MIL-WAN, ARCUS
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy /lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu/ oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie tj. świadectwa, dyplomy ukończonych szkół, oraz zaświadczenia, certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń, itp.

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Plac Świętego Józefa 5
  62-800 Kalisz

Inne informacje:


  – pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
  – oferty można składać osobiście w kancelarii jawnej w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą, mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zastosowaniu podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP;
  – oferta powinna zawierać nazwę stanowiska oraz dane kontaktowe kandydatki/kandydata: numer telefonu, adres do korespondencji;
  – warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń;
  – proces naboru składa się z II etapów:
  etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wstępna selekcja ofert,
  etap II – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu w formie wywiadu osobowego, pytań merytorycznych, testu pisemnego oraz sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi komputera;
  – osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania związanego z naborem;
  – oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie urzędu, data nadania w formie elektronicznej lub data stempla pocztowego);
  – nie przesyłać oryginałów dokumentów;
  – dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy;
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
  – wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku 2080,00 zł (+ dodatek za staż pracy);
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261612832, 261612835, 261612834.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.