Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • wydziału rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Rolna 51/53
  61-716 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie danymi osobowymi w Systemie SPIRALA – ZINT
 • Przygotowywanie grupowych spotkań środowiskowych w ramach promocji obronności
 • Uczestnictwo w organizacji stoisk propagandowo – informacyjnych dotyczących służby wojskowej
 • Promowanie zawodowej służby wojskowej, w NSR oraz do szkolnictwa wojskowego;
 • Uczedstnictwo w kwalifikacji wojskowej;
 • Sporządzanie sprawozdań ;
 • Uczestnictwo w pracach przygotowawczych do funkcjonowania Powiatowych Komisji Lekarskic;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Sporadyczna praca poza Urzędem.
  Udział w spotkaniach promocyjnych służby wojskowej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na komputerze i urządzeniach biurowych. Konieczność poruszania się po budynku 2 – piętrowym bez windy.
  Inne
  Pracownik zobowiązany jest do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego, o którym mowa w art. 49a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rekrutacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”

wymagania dodatkowe

 • biegła znajomość pakietu MS Office potwierdzona stosownym certyfikatem lub ukończenia kursu
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • prawo jazdy kat. „B”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Rolna 51/53
  61-716 Poznań

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto -2099,00 zł