Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  w Sieradzu
  ul. Wojska Polskiego 78,
  98 – 200 Sieradz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sieradz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentów ewidencyjnych kartoteki oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy z administrowanego terenu;
 • wydawanie na podstawie dokumentów ewidencyjnych zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzy rezerwy;
 • wystawianie duplikatów książeczek wojskowych żołnierzom rezerwy na pisemny ich wniosek;
 • wprowadzanie danych osobowych do programu komputerowego SI SPIRALA-ZINT;
 • przygotowanie w nakazanym terminie danych do sporządzenia bilansu oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy administrowanych powiatów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentacja urzędu;
  – wyjazdy służbowe;
  – praca administracyjno biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – komputer, urządzenia biurowe;
  – praca na II piętrze budynku;
  – brak podjazdów, wind i odpowiednio dostosowanej toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z administracją wojskową
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP;
  • umiejętność obsługi programu komputerowego SI SPIRALA-ZINT.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów, szkoleń;
 • kopie świadectw pracy;
 • opinie z porzednich miejsc pracy;
 • kopia dowodu osobistego.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Wojska Polskiego 78
  98-200 Sieradz

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Ponadto:
  – z kandydatem, który wygra konkurs zostanie podpisana pierwsza umowa o pracę na czas określony;
  -kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej;
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
  -oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-611-233 wew. 737.