Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Cyganerii 51
  43-10 Tychy

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem zasobami rezerw osobowych w wyznaczonym zakresie
 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej z wykorzystaniem systemów informatycznych
 • sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych w wyznaczonym zakresie
 • występowanie do urzędów z wnioskami o udostępnienie danych dotyczących miejsca zamieszkania/pobytu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana w przeważającej części dnia pracy w pozycji siedzącej w siedzibie jednostki organizacyjnej; sporadyczne wyjazdy w teren; wymagana komunikatywność .

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4 godz. w ciągu zmiany; stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze – wjazd windą lub wejście po schodach; brak rozwiązań ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne z urządzeń technicznych i sanitarnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, oochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych
  • umiejetność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochrnie informacji niejawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzjących wymagany okres doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Cyganerii 51
  43-100 Tychy

Inne informacje: