Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • – kierownik kancelarii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  01-558 Warszawa
  ul. Mierosławskiego 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestracja, przesyłanie lub przekazywanie korespondencji jawnej
 • przesyłanie i odbiór faksów
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji w systemie informatycznym
 • obsługa platformy ePUAP
 • egzekwowanie od wykonawców prawidłowego wykonania, opis i kierowanie do teczek dokumentów
 • przedkładanie wpływającej korespondencji komendantowi lub zastępcy
 • doraźne wykonywanie obowiązków kierownika kancelarii tajnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer; bariery architektoniczne – brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych – TAJNE
  • podstawowe przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
  • praktyczna umiejętność obsługi administracyjnej i archiwizacji dokumentów

wymagania dodatkowe

 • rok pracy na stanowisku w kancelarii
 • przeszkolenie w zakresie archiwizacji dokumentów
 • praktyczna obsługa systemów informatycznych oraz urządzeń do przesyłania dokumentów
 • przeszkolenie specjalistyczne dla personelu kancelarii tajnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Warszawa-Śródmieście
  Mierosławskiego 22
  01-558 Warszawa

Inne informacje:

  Przybliżona kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto – 2400 PLN.
  Informacje dodatkowe tel.: 261 877 080. lub 261 877 632.