Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw Betonu i Materiałów Wiążących
 • w Wydziale Technicznym Departamentu Technologii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
  ul. Wronia 53,
  00 – 874 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii materiałów stosowanych w budowie i remontach nawierzchni betonowych na drogach krajowych;
 • współpraca z Wydziałami Technologii-Laboratoriami Drogowymi w formułowaniu wniosków i opinii w sprawach technologii materiałów konstrukcyjnych i wiążących stosowanych w budowie i remontach nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich;
 • analizowanie i ocenianie celowości stosowania nowych materiałów w konstrukcjach nawierzchni oraz gromadzenie informacji i prowadzenie banku danych o konstrukcjach betonowych nawierzchni na sieci dróg krajowych oraz o krajowej bazie materiałowej (w zakresie zasobów i dostępności produkowanych materiałów) na potrzeby budowy i utrzymania sieci dróg krajowych;
 • inicjowanie, opiniowanie i merytoryczny nadzór nad pracami naukowo-badawczymi z zakresu technologii materiałów używanych w budowie i remontach nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich, metod badań fizycznych i mechanicznych własności ww. materiałów;
 • opiniowanie projektów norm PN-EN z zakresu technologii betonu, materiałów wiążących i kruszyw stosowanych w drogownictwie;
 • współpraca z wydziałami technicznymi GDDKiA w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie i remontach nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich;
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI/KOPI) dla dokumentacji projektowych dla dróg krajowych;
 • udział w szkoleniach i naradach organizowanych przez GDDKiA oraz w seminariach i szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne i zagraniczne w zakresie technologii materiałów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
  •podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  •większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  •praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  •praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
  •praca pod presją czasu, wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  •praca w pokoju wieloosobowym,
  •pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  •praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa komunikacyjnego lub inżynierii materiałowej,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg oraz materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu technologii materiałów stosowanych w budowie i remontach nawierzchni betonowych oraz obiektów inżynierskich,
  • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem realizacji inwestycji drogowych: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o normalizacji, Ustawy o systemie oceny zgodności, Ustawy o wyrobach budowlanych,
  • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • Komunikatywność, umiejętność interpretacji przepisów, umiejętność pracy w zespole,
  • Czynne prawo jazdy kategorii B,
  • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office).

wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie technologii budowy dróg,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg oraz materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  ul. Wronia 53
  00 – 874 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie i na liście motywacyjnym „DT 1”)


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test sprawdzający wiedzę i umiejętności kandydata (w przypadku dużej liczby aplikacji spełniających wymagania formalne),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 375 89 50 lub (22) 375 89 43.