Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw monitoringu realizacji kontraktów
 • w Departamencie Realizacji Inwestycji Centrali GDDKiA

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53,
  00-874 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocena postępu prac projektowych i robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, uczestnictwo w Radach Budowy, Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m.in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych oraz monitoring przygotowanych stanowisk w zakresie zmian,
 • współpraca z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, w tym udzielanie konsultacji i współpraca w zakresie interpretacji i przestrzegania Warunków Kontraktu,
 • współpraca w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Realizacji Inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentów, stanowisk i współpraca z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie weryfikacji dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Realizacji Inwestycji,
 • udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym,
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez przełożonych, opisanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
  – podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  – praca pod presją czasu,
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – praca w pokoju wieloosobowym,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego lub mostowego,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość Warunków Kontraktu FIDIC,
  • umiejętność: rozwiązywania problemów; przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły; analizowania i wnioskowania; interpretacji przepisów i stosowanych ustaw,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,
 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  ul. Wronia 53
  00 – 874 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie i na liście motywacyjnym „DRI-2”)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:

  – Analiza dokumentów pod względem formalnym
  – Rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku dużej ilości aplikacji test poprzedzający rozmowę kwalifikacyjną.

  Etat współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 375 86 18