Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw komunikacji społecznej
 • Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  współpraca z mediami w sprawach należących do zakresu działalności oddziału, w szczególności koordynacja przygotowania i redagowania bieżących informacji dla mediów, w tym za pośrednictwem strony internetowej GDDKiA oraz profili GDDKiA w mediach społecznościowych, reprezentowanie w mediach Oddziału, organizowanie spotkań prasowych i aranżowanie wywiadów prasowych z dyrekcją Oddziału
 •  monitorowanie, analizowanie i interpretowanie przekazów medialnych na temat organizacji oraz wszystkiego, co może jej dotyczyć, pod kątem obecnych i potencjalnych szans i zagrożeń dla urzędu,
 •  przygotowanie i realizacja planu działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dla zadań realizowanych przez Oddział i centralę GDDKiA, w tym realizowanych ze środków unijnych, w uzgodnieniu z Rzecznikiem GDDKiA, (w szczególności opracowywanie publikacji, materiałów elektronicznych),
 •  współpraca z Rzecznikiem GDDKiA udzielanie terminowych i rzetelnych informacji w sprawach należących do zakresu działalności oddziału, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez przełożonych oraz Rzecznika GDDKiA,
 •  kształtowanie poprawnej komunikacji wewnętrznej urzędu, dbanie o pozytywny wizerunek GDDKIA wśród pracowników Oddziału, co w szczególności oznacza inicjowanie, koordynację i przygotowywanie materiałów informacyjnych dla pracowników, spotkań pracowniczych, zarówno wewnątrz Oddziału, jak i w relacjach Oddziału z całą GDDKIA,
 •  współpraca przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych, w tym w szczególności wskazywanie, sugerowanie i koordynowanie akcji zaangażowania urzędu w poprawę sytuacji społeczności lokalnych (np. likwidacja uciążliwości typu hałas), czy na rzecz ochrony środowiska,
 •  prowadzenie Rejestru oraz koordynowanie działania w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 •  prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków drogownictwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
   wystąpienia publiczne, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, organizacja oraz prowadzenie spotkań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów z zakresu komunikacji społecznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa prasowego
  • znajomość podstawowych aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie dróg publicznych
  • znajomość technik dobrej prezentacji przed kamerą i opanowania stresu przy wystąpieniach publicznych
  • sprawna obsługa komputera – pakiet MS Office,

wymagania dodatkowe

 • studia wyższe lub podyplomowe z zakresu public relations, dziennikarstwa, komunikacji społecznej lub marketingu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • rok doświadczenia w wystąpieniach publicznych, w tym wystąpieniach przed kamerą i mikrofonem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia w obszarze realizacji projektów z zakresu komunikacji społecznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  03-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „STS-KS”)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,75
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.