Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw dokumentacji projektowej inwestycji drogowych
 • w Wydziale Dokumentacji Wstępnej w Departamencie Przygotowania Inwestycji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej (m. in. Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych, Koncepcji Programowych),
 • udział w posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), Rad Technicznych i Rad Projektów rozpatrujących dokumentacje projektowe oraz w wizjach lokalnych i kontrolach,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania, wnioski i skargi urzędów administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji i stowarzyszeń, a także na skargi obywateli w sprawach dotyczących procesu przygotowania inwestycji oraz rozwiązań technicznych,
 • uzgadnianie i weryfikacja Programów Inwestycyjnych,
 • opiniowanie aktów prawnych z zakresu drogownictwa oraz wytycznych i instrukcji do projektowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
  – Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
  – Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
  – Praca w siedzibie urzędu, także cykliczne wyjazdy służbowe
  – Praca administracyjno-biurowa, wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka.
  – Praca w budynku wielopiętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w wieloosobowych pokojach biurowych.
  – Budynek wyposażony jest w windy, klatkę schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem
  – Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku.
  – W trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach budynku biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne – profil drogowy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji – praca w jednostce projektowej, wykonawstwie lub administracji drogowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • znajomość zasad projektowania dróg i drogowych obiektów inżynierskich
  • znajomość procedur administracyjnych w zakresie przygotowania inwestycji oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne – specjalność drogi, ulice i lotniska
 • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi oprogramowania inżynierskiego do projektowania,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji – praca w jednostce projektowej, wykonawstwie lub administracji drogowej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DPI 4 )

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – praktyczny test sprawdzający wiedzę i umiejętności kandydata (w przypadku dużej liczby aplikacji spełniających wymagania formalne – pow. 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Stanowisko współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej POIiŚ.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,40

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http:/ww.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22)-375-88-26