Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw administrowania przestrzennymi bazami danych krajowych form ochrony przyrody i obszarów Natura 2000
 • w Wydziale ds. Geoinformacji Departamentu Informacji o Środowisku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie i analiza aktów prawnych, w tym materiałów kartograficznych, w celu uzupełnienia centralnego rejestru form ochrony przyrody o informację przestrzenną na temat granic obszarów chronionych,
 • uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem bazy danych Natura 2000 i centralnego rejestru form ochrony przyrody do zapisów Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
 • przygotowywanie zestawień, opracowań, zobrazowań kartograficznych oraz przetwarzanie danych i informacji z bazy danych sieci Natura 2000 i innych obszarów chronionych,
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji pochodzących z baz danych monitoringu i inwentaryzacji przyrodniczej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub informatycznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z systemami informacji przestrzennej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość dyrektyw: Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Rady 92/43/ w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
  • dobra znajomość ustaw: o ochronie przyrody, ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • posiadanie przeszkolenia z obsługi oprogramowania GIS,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych pakietu MS Office szczególnie Ms Excel i baz danych, w tym Ms Access,
  • umiejętność pracy w systemach GIS typu Desktop (np. ArcGIS, QGIS, Geomedia, SAGA GIS, GRASS itd.),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

wymagania dodatkowe

 • posiadane specjalizacji w GIS,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dwuletniego doświadczenia zawodowego w pracy z systemami informacji przestrzennej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenie o wykonywaniu/wykonaniu umowy),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z oprogramowania GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenie o wykonywaniu/wykonaniu umowy).

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie
  „DIŚ – starszy specjalista ds. administrowania przestrzennymi bazami danych”.

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 300 zł brutto.
  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

  Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 486).

  Planowane techniki i metody naboru:
  Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
  Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
  W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

  Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 57 92 162.