Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia,
 • przygotowywanie sprawozdań ze zrealizowanych programów profilaktycznych,
 • przygotowywanie materiałów związanych z realizacją działań profilaktycznych na stronę internetową Urzędu,
 • opracowywanie projektów/programów i akcji prozdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
 • współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
 • współdziałanie z innymi departamentami w zakresie realizacji bieżących zadań programowych,
 • udział w doskonaleniu i dokształcaniu pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz współorganizowanie szkoleń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (telefon, drukarka, kserokopiarka).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Istniej również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowe: medyczne, biotechnologiczne lub zdrowie publiczne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze zdrowia publicznego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji publicznej,
  • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń i konferencji,
  • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1,
  • umiejętności organizacyjne, interpersonalne,
  • umiejętność formułowania pisemnych stanowisk,
  • umiejętność obsługi komputera (praca w programach MsOffice),
  • odporność na stres,
  • zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • odpowiedzialność i komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 14.12.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego ) na adres Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „Starszy specjalista PZ”, na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie o terminie i sposobie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Biuro Dyrektora Generalnego (22) 536 13 10.