Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw architekt biznesowy ZSIN
 • w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i monitoruje procesy biznesowe realizowane przez ZSIN w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu tych procesów.Przygotowuje dokumentację przetargową dotyczącą zamówień publicznych związanych z budową i rozwojem ZSIN oraz bierze udział w postepowaniach o zamówienia publiczne w celu zapewnienia rzetelnego, prawidłowego i zgodnego z przepisami toku postępowania przetargowego.
 • Przygotowuje dokumentację przetargową dotyczącą zamówień publicznych związanych z budową i rozwojem ZSIN oraz bierze udział w postepowaniach o zamówienia publiczne. W zakresie tym współpracuje z CODGiK przy tworzeniu ZSIN – uzgadnia rozwiązania techniczne i dokumentację przetargową.
 • Udziela wyjaśnień w zakresie wymagań biznesowych ZSIN na wystąpienia Wykonawców zewnętrznych realizujących zadania związane z projektem ZSIN – Faza II.
 • Planuje i koordynuje pod względem organizacyjnym prace wykonawcy ZSIN pod kątem przyjętego harmonogramu i zakresu oraz nadzoruje proces rozliczeń finansowych. Wspiera proces w zarządzania ryzykiem, jakością, komunikacją i konfiguracją w Projekcie ZSIN – Faza II.
 • Przygotowuje założenia analityczne oraz wymagania funkcjonalne ZSIN w celu wdrożenia ich podczas realizacji projektu ZSIN – Faza II.
 • Obsługuje proces związany z rozwojem ZSIN na kolejne lata, w tym w szczególności proces pozyskania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz proces opracowania i realizacji Rządowego Programu Rozwoju ZSIN na lata 2015-2030.
 • Organizuje spotkania robocze w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Wydział, w szczególności odnoszących się do prac związanych z tworzeniem ZSIN w celu koordynacji realizowanych zadań.
 • Uczestniczy w procesie legislacji poprzez opiniowanie i udział w uzgodnieniach dotyczących aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności zawartych w nich regulacji prawnych dotyczących geodezji i kartografii z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  – Wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  – Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  – Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  – Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  – Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi.
  • Dobra znajomość standardów technicznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości.
  • Umiejętności analityczne.
  • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
  • Samodzielność i inicjatywa.
  • Umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Umiejętność współpracy.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w administracji geodezyjnej.
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość metodyki Togaf.
 • Znajomość notacji BPMN.
 • Znajomość standardu UML 2.0.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  03-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 180339 – starszy specjalista KN/EGB/ZSIN/2.3”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.