Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw administrator baz danych
 • w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konfiguracja, optymalizacja silnika bazy danych w zakresie zapewnienia wydajności i dostępności środowiska
 • Zarządzanie silnikiem bazy danych, aktualizacja oprogramowania typu firmware oraz monitoring parametrów działania bazy danych z uwzględnieniem incydentów bezpieczeństwa
 • Monitoring serwera bazy danych, urządzeń oraz środowisk w zakresie wydajności, pojemności instancji baz danych
 • Bieżąca aktualizacja i instalacja oprogramowania systemowego oraz monitoring w zakresie incydentów bezpieczeństwa, pojemności i wydajności środowiska bazodanowego
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej oraz utrzymaniowej środowiska bazodanowego
 • Współpraca z dostawcami infrastruktury sprzętowo-programowej dla środowiska bazodanowego
 • Udział w opracowaniu modelu utrzymania systemów, produktów i usług SIG oraz wyników realizowanych projektów w zakresie zadań związanych z budową i udostępnianiem usług, w celu zminimalizowania ryzyka zaprzepaszczenia rezultatów projektu
 • Współpracuje w utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury SIG poprzez współpracę i rozliczenie CODGiK w zakresie: zarządzania zmianami i wdrożeniami zgodnie z modelem utrzymania SIG; integracji SIG z systemami zewnętrznymi; rozwoju infrastruktury SIG; realizacji umów z Wykonawcami usług Utrzymania, zawartych dla systemów SIG

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • − Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  − Praca w warunkach narażenia na stres.
  − Wyjazdy służbowe.
  − Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • − Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  − Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  − Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji i zarządzaniu bazą danych i/lub doświadczenie w utrzymaniu i eksploatacji oraz zapewnienia dostępności, wydajności i ciągłości działania bazy danych oraz infrastruktury IT
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • bardzo dobra znajomość administrowania bazami danych Oracle, w tym technologii klastrowych Oracle Real Application Cluster, w wersji 11g i nowszych
  • umiejętność administrowania środowiskiem Oracle Exadata
  • administrowanie bazami danych: MS SQL, MySQL, Postgress
  • dobra znajomość administrowania systemem operacyjnym Oracle Linux
  • znajomość metodyki ITIL
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem infrastruktury IT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 180960 – starszy specjalista IZ/USIG/3”


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.