Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie wyników badań statystycznych oraz przygotowywanie materiałów analitycznych i publikacji w obszarze gospodarki społecznej zgodnie z odpowiednimi programami badań statystycznych statystyki publicznej oraz wiążącymi GUS zobowiązaniami międzynarodowymi, w celu ich udostępniania i upowszechniania,
 • analiza poprawności wyników badań na poszczególnych etapach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych,
 • opracowywanie programów badań, planów opracowań statystycznych i harmonogramów w zakresie badań gospodarki społecznej w celu prawidłowego zaplanowania terminów i sposobów realizacji badań,
 • współpraca z urzędem statystycznym właściwym ze względu na specjalizację w zakresie realizowanych badań gospodarki społecznej, w tym nad wykorzystaniem danych ze źródeł administracyjnych i poza administracyjnych oraz doskonaleniem operatów do badań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji badań,
 • rozwiązywanie problemów metodologicznych powstałych przy realizacji badań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu badania i wyeliminowania powstających z tego tytułu błędów,
 • udział w pracach na zbiorach wynikowych z badań gospodarki społecznej w celu prowadzenia analiz statystycznych,
 • opiniowanie założeń informatycznych do badań, tablic wynikowych i kontrolnych oraz zakresu danych przygotowanych do upowszechnienia poprzez bazy i banki danych w zakresie gospodarki społecznej opracowanych w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na specjalizację w celu zapewnienia ich poprawności,
 • uczestnictwo we współpracy z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w zakresie kompetencji wydziału w celu harmonizacji badań w wymiarze międzynarodowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • znajomość aktów prawnych i wiedza merytoryczna z zakresu gospodarki społecznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • poszukiwanie informacji,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • komunikacja interpersonalna,
  • komunikacja pisemna,
  • współpraca,
  • kreatywność,
  • myślenie analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość pakietu statystycznego SPSS lub innego,
 • zarządzanie lub wolontariat w organizacjach pozarządowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)
  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 119/BS/2015

Inne informacje:


  Zatrudnienie na zastępstwo.
  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 604 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.