Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w analizie pod względem prawnym przygotowywanych przez GUS we współpracy z departamentami GUS stanowisk Rządu do projektów aktów prawnych UE, gdy GUS jest instytucją wiodącą oraz stanowisk innych resortów, gdy GUS jest instytucją współpracującą w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania stanowisk resortu statystyki do proponowanych regulacji prawnych,
 • uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu we współpracy z departamentami GUS stanowisk i wkładów do instrukcji w zakresie ogólnych rozwiązań dot. statystyki dla przedstawicieli Polski na posiedzenia Rad sektorowych Rady UE oraz Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (SCA),
 • współpraca przy sporządzaniu instrukcji wyjazdowych i sprawozdań z wyjazdów na posiedzenia innych grup roboczych i komitetów UE,
 • prowadzenie prac związanych z koordynacją uczestnictwa przedstawicieli resortu statystyki w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki, współpraca z instytucjami krajowymi i unijnymi w ramach tych prac,
 • prowadzenie prac związanych z obiegiem dokumentacji dotyczącej współpracy resortu z instytucjami UE, MSZ, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w celu zapewnienia prawidłowej terminowości i obiegu dokumentów,
 • koordynowanie prac związanych z Grupą Roboczą ds. Kodyfikacji Legislacji w celu pełnego przygotowania dokumentacji na kolejne posiedzenia Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  – Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • wiedza z zakresu struktur organizacyjnych UE,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • umiejętność sprawnej obsługi portalu Eur-lex,
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele, organizacja własnej pracy,
  • adaptacyjność,
  • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
  • radzenie sobie w środowisku międzykulturowym,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność koordynowania spraw,
  • poszukiwanie informacji, kreatywność,
  • otwartość na zmiany.

wymagania dodatkowe

 • studia z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa,
 • znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej w obszarze prawa UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  29-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 99/WM/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 529 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.