Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie ABI w zakresie realizacji zadań ustawowych ABI, m.in. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, sporządzenie i aktualizacja spisu zbiorów danych osobowych GUS, prowadzenie rejestru zbiorów danych, nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, koordynacja prac w zakresie organizacji szkoleń w statystyce publicznej
 • współpraca w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju SZBI w statystyce publicznej poprzez przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa, m.in. załączników do Polityki Bezpieczeństwa Grupy Danych Osobowych dla systemów i zbiorów: wykazu zbiorów wykazu budynków tworzących obszar przetwarzania, opisu struktury zbiorów danych, sposobu przepływu danych pomiędzy systemami, opisu zabezpieczeń systemu
 • współpraca w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej poprzez kontrolę zgodności przetwarzania z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz prowadzenie wykazu głównych użytkowników systemów przetwarzających dane osobowe oraz koordynatorów infrastruktury technicznej,
 • współpraca w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej poprzez współpracę przy weryfikacji istniejącej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych dotyczącą systemów i dostosowanie jej do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych,
 • współpraca w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej poprzez prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,
 • wykonywanie zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym udział w przygotowaniu rozwiązań i dokumentów, przeprowadzenie audytu zerowego w statystyce publicznej oraz audytów zbiorów danych osobowych, opiniowanie projektów dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych, nadzór nad stronami internetowymi, przygotowanie opinii w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony danych osobowych oraz co najmniej 1/2 roku pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • współpraca,
  • orientacja na klienta/interesanta.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: preferowany kierunek: informatyka,
 • szkolenia dedykowane dla ABI z zakresu ochrony danych osobowych,
 • szkolenia z najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ISO 2700x,
 • znajomość norm z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym norm ISO 2700x,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • doświadczenie z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 32/BBI/2016

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 529 zł +dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 33 29, 608 30 42, 608 30 95.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.