Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw inwestycji i remontów
 • w Samodzielnym Oddziale Logistyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Białymstoku
  ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych w lokalach izby skarbowej i urzędów skarbowych woj. podlaskiego,
 • sporządzanie projektów planów wydatków remontowych i inwestycyjnych bazy lokalowej,
 • rozliczanie remontów i inwestycji oraz zakupów środków trwałych,
 • prowadzenie spraw z zakresu nabywania oraz przejmowania w trwały zarząd nieruchomości na potrzeby lokalowe izby skarbowej i urzędów skarbowych woj. podlaskiego,
 • monitorowanie wydatkowania środków publicznych na inwestycje i remonty,
 • zbieranie danych, obsługiwanie i monitorowanie Systemu Zarządzania Majątkiem Resortu „Machina”
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie i częste wyjazdy służbowe,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
  – prowadzenie samochodu służbowego,
  – reprezentowanie izby skarbowej podczas spotkań z wykonawcami robót, projektów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo, windy umożliwiające swobodne poruszanie,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo lub pokrewny
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia remontów i inwestycji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących organizacji i prowadzenia remontów i inwestycji
  • umiejętność sporządzania kosztorysów
  • umiejętność skutecznego komunikowania się
  • umiejętność czytania i oceny dokumentacji projektowej
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 • uprawnienia budowlane (wykonawcze lub projektowe)
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, finansach publicznych i zamówieniach publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-026 Białystok

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja ofert pracy pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – pisemny sprawdzian wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2913 zł.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty pracy do tut. Izby Skarbowej. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu razem z ofertami odrzuconymi w trakcie postępowania selekcyjnego zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydata. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres e-mail, numer telefonu.

  Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  Kandydaci, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu, metodach i technikach, jakie będą stosowane w postępowaniu selekcyjnym oraz progach punktowych, których uzyskanie gwarantuje udział w kolejnym etapie postępowania selekcyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 60 21