Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nadzoru technicznego
 • w Pierwszym Oddziale Logistyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie planów, sprawozdań oraz wniosków, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, na środki finansowe na inwestycje i remonty obiektów Izby Skarbowej i urzędów skarbowych;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji oraz rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Izbę Skarbową, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów;
 • przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznych oraz wewnętrznymi aktami;
 • sporządzanie kosztorysów oraz weryfikowanie przedłożonych kosztorysów sporządzonych do wykonania zadań remontowych;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi prowadzonymi przez wykonawców, koordynowanie zespołem inspektorów nadzoru oraz organizowanie odbiorów technicznych wykonanych robót i obiektów;
 • podejmowanie działań technicznych mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego oraz funkcjonalnego obiektów Izby Skarbowej i urzędów skarbowych;
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego budynków Izby Skarbowej przy ul. Długiej 75/76 i ul. Tkackiej 11/13 i uczestniczenie w kontrolach stanu technicznego budynków  oraz ustalanie na ich podstawie potrzeb remontowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administarcyjnio-biurowa przy komputerze oraz w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – rozwiązania architektoniczne: wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy w budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane,
  • znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie zarządzania nieruchomościami

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Inne informacje:

  Należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy i umiejętności,
  III – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.