Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Samodzielnym Oddziale Wsparcia Zarządzania Izby Skarbowej w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 5

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w izbie skarbowej i urzędach,
 • integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w izbie skarbowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych, w tym projektu regulaminu organizacyjnego izby lub jego zmiany, a także prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i kontrolą zgodności z prawem regulaminów organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • przygotowywanie, ewidencjonowanie i przechowywanie upoważnień Dyrektora dla pracowników Izby Skarbowej do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i załatwiania spraw,
 • współpraca z innymi organami i instytucjami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem wewnętrznym,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • zdolność logicznego myślenia,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku pracy,
  • samodzielność i kreatywność,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność działania w stresie i pod presją czasu,
  • łatwość komunikowania się, umiejętność współdziałania oraz pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość programów WORD, EXEL,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacjie,uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy – WZ”

Inne informacje:


  Umowa o pracę pracę na czas określony. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 61 85-86-216