Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Drugim Samodzielnym Oddziale Logistyki w Izbie Skarbowej w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. C .Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod względem formalnym, merytorycznym w aspekcie zgodności z warunkami umownymi i oczekiwaniami inwestora.
 • Kompletowanie dokumentacji terenowo prawnej
 • Współdziałanie w procesie projektowania.
 • Organizowanie procesów budowy w zakresie przekazywania terenu budowy, uczestnictwo w naradach budowy, technicznym odbiorze i przekazywaniu obiektu do użytku.
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wskazanych zadaniach inwestycyjnych.
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
 • Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, formularzy związanych z zagadnieniami technicznymi oraz części kosztorysowej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wykonywana na terenie działania jednostki oraz w terenie
  – możliwe nietypowe godziny pracy
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynki wielopiętrowe,
  – brak podjazdów, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień budowlanych
  • biegła obsługa komputera i programów biurowych Microsoft Word, Microsoft Excel
  • obsługa programów kosztorysowych, wspomagania projektowania typu CAD
  • łatwość komunikacji,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane – budowlane
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie A1
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone/poufne
 • minimum 2 lata doświadczenia w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  „oferta pracy – LO2 BUD”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.