Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw wsparcia, wdrożeń, rozwoju narzędzi i systemów informatycznych
 • w Pierwszym Referacie Informatyki IF1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2,
  Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie pomocy informatycznej użytkownikom końcowym systemów informatycznych izb i urzędów skarbowych w zakresie użytkowania systemów,
 • przygotowywanie, organizowanie i realizowanie szkoleń dla użytkowników z urzędów obsługujących organy podległe Ministrowi Finansów w zakresie obsługi wdrażanych i eksploatowanych narzędzi i systemów informatycznych oraz urządzeń komputerowych,
 • rozwijanie systemów informatycznych na potrzeby jednostek administracji skarbowej, w tym w ramach realizacji centralnych projektów teleinformatycznych,
 • wdrażanie narzędzi i systemów informatycznych oraz usług administracji elektronicznej w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych,
 • administrowanie systemem informatycznym Izby Skarbowej w zakresie systemów Windows i Linux,
 • wspieranie w zakresie analizy modyfikacji oprogramowania obsługi zgłoszeń kierowanych przez pracowników izb i urzędów skarbowych do Pomocy Informatycznej w ramach utrzymywania eksploatowanych aplikacji,
 • udział w realizacji nowych projektów teleinformatycznych w zakresie wymagań użytkownika oraz testów,
 • prowadzenie dokumentacji opracowywanych aplikacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów skarbowych,
  2) kontakty zewnętrzne z pracownikami Ministerstwa Finansów i innych izb skarbowych,
  3) wysiłek fizyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na III piętrze budynku,
  4) winda,
  5) podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  6) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub w obszarze szkoleń i wsparcia użytkowników, doświadczenie zawodowe w obszarze wdrożeń narzędzi i systemów informatycznych oraz w obszarze realizacji projektów informatycznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa administracyjnego i podatkowego,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • bardzo dobra znajomość oraz umiejętność obsługiwania i wykorzystania oprogramowania biurowego,
  • znajomość zagadnień informatycznych,
  • komunikatywność,
  • inicjatywa i samodzielność,
  • asertywność,
  • umiejętności organizacyjne, w tym umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
  • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe lub szkolenia specjalistyczne pedagogiczne lub w zakresie prawa podatkoweg,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji specjalistycznej,
 • znajomość systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych eksploatowanych w jednostkach administracji skarbowej,
 • znajomość zagadnień dotyczących relacyjnych baz danych,
 • znajomość oprogramowania Oracle Discoverer,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka lub doświadczenie w realizacji wdrożeń rozwiązań informatycznych w administracji skarbowej lub doświadczenie w realizacji wsparcia informatycznego dla użytkowników aplikacji lub systemów informatycznych w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  11-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kanelarii, pok. 28)
  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie – IF1” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.810,76 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać
  pod nr tel. 91-48-03-740