Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw prawnych
 • w Centrum Informacyjnym Rządu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie na potrzeby Wydziału wybranych projektów aktów prawnych, innych dokumentów oraz stanowisk Rządu do projektów inicjowanych przez Prezydenta RP, posłów, Senat RP oraz obywateli
 • monitorowanie procesu legislacyjnego wybranych projektów aktów normatywnych oraz obszarów prawa, wyszukiwanie zmian, komentarzy i orzeczeń
 • udzielanie wyjaśnień w przedmiocie stosowania prawa oraz porad prawnych w przedmiocie realizowanych przez Wydział spraw
 • udział w spotkaniach zespołów merytorycznych na poziomach: KPRM, ministerstw, międzyresortowym, ośrodków badawczych lub innych podmiotów zewnętrznych
 • sporządzanie analiz, notatek i materiałów informacyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa prawnego
  • dobra znajomość przepisów prawa, w szczególności prawa gospodarczego i procesu legislacyjnego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
  • umiejętność argumentowania
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

wymagania dodatkowe

 • aplikacja radcowska, adwokacka lub legislacyjna
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w samodzielnym sporządzaniu pism procesowych
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • znajomość programów informacji prawnej (Lex, Legalis)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych (zaświadczenia, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 lub inny dokument zaświadczający o poziomie znajomości języka obcego)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (aplikacji radcowskiej, adwokackiej lub legislacyjnej, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub innego dokumentu zaświadczającego o poziomie znajomości języka obcego)

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7122.3.7/11/2016, pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM).
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/6931/oswiadczenia1.doc.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce Praca w KPRM ” pod adresem
  http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.html
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 694-63-34.