Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 • Komendant Główny PSP
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Kontroli Biura Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Podchorążych 38,
  00-463 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kontrolnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych PSP, oraz dokonanie oceny badanej działalności wraz z ustaleniami na których ta ocena została oparta,
 • kierowanie zespołem kontrolerów poprzez koordynowanie pracy członków zespołu kontrolerów w sposób zapewniający realizację programu kontroli,
 • przygotowanie do przeprowadzenia kontroli, opracowanie analizy przedkontrolnej, metod, technik i mierników kontroli oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia kontroli,
 • dokumentowanie kontroli, opracowanie projektu wystąpienia pokontrolnego, zawierającego ustalenia oraz ocenę skontrolowanej jednostki,
 • opracowanie wystąpienia pokontrolnego obejmującego treść projektu wystąpienia, z ewentualnymi zaleceniami dot. usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz wnioskami w zakresie usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki,
 • monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,
 • sporządzanie informacji o wynikach kontroli,
 • archiwizowanie akt wytworzonych w Wydziale.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu i w delegacji, pod presją czasu, poza ustalonymi godzinami pracy oraz dyspozycyjność związana z wyjazdami służbowymi i prowadzeniem czynności kontrolnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak zainstalowanych wind, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów wykonawczych do ustaw,
  • przeszkolenie w zakresie prowadzenia kontroli,
  • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawa,
  • umiejętność redagowania pism, nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
  • kreatywność, samodzielność i inicjatywa,
  • biegłość w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe: kontrola, finanse/rachunkowość, logistyka, bezpieczeństwo budynków, zapobieganie pożarom i awariom,
 • rok doświadczenia na stanowiskach związanych z prowadzeniem działalności kontrolnej,
 • znajomość zasad przeprowadzania kontroli w oparciu o przepisy resortowe,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony p.poż.
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno – prawnej wraz z okresami pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Prosimy przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godz pracy: od 8.15 do 16.15.

Inne informacje:

  1) Na kopercie i w liście motywacyjnym prosimy dopisać BKSW – starszy specjalista.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.
  2) Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia w terminie uważa się datę nadania).
  3) Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4) Planowane techniki i metody naboru:
  – Etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze;
  – Etap II – test wiedzy – do etapu zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W przypadku małej liczby kandydatów (mniej niż 10) przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ma prawo odstąpienia od testu wiedzy i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wszystkich kandydatów;
  – Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
  5) Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
  6) Dokumenty kandydatek/kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, zaś dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów przez okres 14 dni.
  7) Oferty osób niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  8) Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP pod numerem telefonu (22) 523-33-22 lub (22) 523-31-30.