Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 • Komendant Główny PSP
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Finansów KG PSP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do wykonawców, ogłoszenia, kontaktowanie się z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu,
 • Koordynowanie i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych oraz zapewnienie obsługi technicznej w tym zakresie, w tym uczestniczenie w otwarciu ofert, ich badaniu i ocenie, udział w negocjacjach z wykonawcami,
 • Zapewnienie obsługi proceduralnej i formalno – prawnej wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • Publikacja i zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach i ich zmianach,
 • Przygotowanie umowy z wykonawcami do podpisu na podstawie złożonej oferty i koordynacja czynności związanych z ich zawarciem,
 • Przygotowanie projektów pism/dokumentów wychodzących z wydziału,
 • Sprawowanie pieczy nad archiwizacją wytworzonej dokumentacji,
 • Przygotowanie zestawień i informacji na rzecz kierownictwa PSP i jednostek nadrzędnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa, głównie w siedzibie urzędu. Praca wymaga znajomości obsługi komputera, znajomości przepisów prawa zamówień publicznych, odporności na stres oraz umiejętności obsługi portali: Urzędu Zamówień Publicznych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i strony internetowej KG PSP.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  2. budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz ustaw związanych,
  • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o PSP,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego/francuskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno prawnej wraz z okresami pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Prosimy przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  Składać osobiście: w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, w Kancelarii Ogólnej (godz. pracy 8,15 do 16,15)

Inne informacje:

  Na kopercie i w liście motywacyjnym prosimy dopisać BF- starszy specjalista.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania.

  Uwaga ! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.
  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
  Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zaś dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Proponowany mnożnik: 1,251.
  Dodatkowe informacje: 22 523-33-34 (Biuro Finansów KG PSP).