Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Sekcji Obsługi Hangarowej Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i prowadzenie obsług technicznych użytkowanych przez Lotnictwo Policji statków powietrznych oraz planowanie wykorzystania resursu technicznego,
 • weryfikacja, a następnie analiza przyczyn niesprawności statku powietrznego oraz określanie toku postępowania podczas procesu usprawniania,
 • organizowanie i nadzorowanie realizacji przeglądów technicznych statków powietrznych Lotnictwa Policji przez mechaników; w sytuacjach awaryjnych wykonywanie powyższych czynności w Sekcjach Lotnictwa Policji KWP,
 • po usprawnieniu statku powietrznego poświadczanie w dokumentacji technicznej wykonania przez mechaników czynności technicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w szczególnie trudnych warunkach (kontakt z paliwem lotniczym Jet A1, smarami i olejami),
  – praca zarówno w pomieszczeniu biurowym, hangarze, jak i w terenie (praca na wolnym powietrzu),
  – krajowe delegacje służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – w budynku brak windy, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,137 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w pracy w lotnictwie państwowym lub cywilnym na stanowisku mechanika lotniczego w zakresie obsługi śmigłowców turbinowych,
  • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • licencja mechanika obsługi PART-66,
  • analityczne myślenie,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność za czynności na powierzonym sprzęcie lotniczym,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. w specjalności lotniczej,
 • znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość języka rosyjskiego technicznego w stopniu komunikatywnym,
 • 2 lata doświadczenia w pracy na stanowiskach kierowniczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; licencja mechanika obsługi PART-66,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/GSP-ZLP/BKGP 7/16”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – analiza ofert spełniających wymogi formalne,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/