Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Sekcji Operatorów Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Olszewska 6,
  02-793 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przydzielanie zadań, nadzorowanie i monitorowanie terminowości realizacji zgłoszeń w zespole Służby Dyżurnej w ramach monitorowania stanu sieci WAN i MAN na terenie aglomeracji m. stołecznego Warszawy,
 • wstępne diagnozowanie nieprawidłowo działającej sieci teleinformatycznej, określanie przyczyny awarii, rozwiązywanie problemów związanych z realizacją transmisji danych w sieci WAN/MAN zgłaszanych przez użytkowników Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) oraz Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)
 • współpraca oraz udzielanie wsparcia i konsultacji technicznych administratorom jednostek terenowych Policji zlokalizowanym na terenie całego kraju i służbom technicznym innych służb,
 • współpraca z inżynierami zespołów wsparcia sieci, usług sieciowych, usług głosowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zgłoszeń dotyczących naruszania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zgłoszeń o awariach i planowanych pracach serwisowych w aplikacji typu Help Desk zgodnie z ITIL,
 • organizowanie procesów utrzymaniowych i wdrażanie narzędzi informatycznych na potrzeby Służby Dyżurnejw celu optymalnej realizacji zadań Centrum Zarządzania Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) i sieci MAN na terenie aglomeracji m. stołecznego Warszawy,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny TI – pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów teleinformatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta,
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – zagrożenie korupcją (udział w postępowaniach przetargowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – brak windy w budynku i brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,100 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia w samodzielnym administrowaniu produkcyjnymi sieciami TCP/IP,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej sieci i systemów teleinformatycznych,
  • umiejętność stosowania w praktyce rozwiązań oraz technologii w obszarze infrastruktury sieciowej i serwerowej z zaawansowanym routingiem,
  • praktyczna umiejętność administrowania urządzeniami sieciowymi,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • inicjatywa i dynamika w działaniu,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętności komunikacyjne,
  • umiejętności organizacyjne.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w samodzielnym administrowaniu systemami komunikacji głosowej w sieciach IP,
 • przeszkolenie z zakresu administrowania urządzeniami sieciowymi i systemami Linux/Unix: na poziomie certyfikatu CCNA i CCNA Voice oraz na poziomie rozwiązań routingu przedstawionych na kursach ICND1 i ICND2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista 1/BŁiI-WTWSPR/BKGP 7/16”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – ocena złożonych dokumentów,
  – test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/