Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Finansów Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Domaniewska 36/38,
  02-672 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp,
 • prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia na dostawy i usługi, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp lub zamówień zawierających informacje niejawne zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa,
 • przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
 • w ramach prac komisji przetargowej koordynowanie prac związanych z negocjacjami w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, a także czynny udział w negocjacjach z wykonawcami,
 • w przypadku zapytań podmiotów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi stosowanej procedury (w tym zagranicznych), przygotowywanie projektów odpowiedzi,
 • analizowanie w ramach komisji przetargowych wniesionych protestów, celem przygotowania projektów ich rozstrzygnięć, z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i sądów, mając na uwadze ograniczenie ryzyka wnoszenia przez wykonawców dalszych środków ochrony prawnej,
 • uczestniczenie w postępowaniach odwoławczych prowadzonych w Urzędzie Zamówień Publicznych, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie,
 • występowanie przed organami kontrolnymi i audytowymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – narażenie na zarzuty korupcyjne (osoba zajmująca to stanowisko musi gwarantować odpowiednie zachowanie nacechowane obiektywizmem i starannością w działaniu tak aby nie pojawiły się zarzuty korupcji),
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,100 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2 lata doświadczenia w obsłudze postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność obsługi komputera i komputerowych baz danych,
  • umiejętności analityczne w zakresie oceny i stawiania wniosków,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • asertywność,
  • kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • umiejętność interpretacji, oceny uzyskanych informacji, negocjowania umów,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • komunikacja – przekazywanie informacji,
 • stosowanie właściwych standardów przekazu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BF-WZP/BKGP 23/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – analiza ofert spełniających wymogi formalne,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/