Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Domaniewska 36/38,
  02-672 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej;
 • sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaniu oraz przygotowywanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów budowlanych;
 • dokonywanie rozliczeń materiałowo-finansowych robót;
 • przygotowywanie realizacji robót inwestycyjnych i remontowych celem uzyskania zgodności z Prawem zamówień publicznych i przepisami wewnętrznymi KGP;
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zagrożenie korupcją,
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – praca w terenie, praca na wysokości powyżej 3 m.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin/dobę,
  – przy wejściu do budynku brak podjazdu, w budynku znajduje się winda.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,500 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności elektrycznej lub sanitarnej albo ogólnobudowlanej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru budowlanego;
  • ustawowe uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń w specjalności;
  • przynależność do Zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa (terminowe uiszczanie składek członkowskich i opłat tytułem obowiązkowego ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności zawodowej);
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
  • znajomość przepisów prawa z obszaru finansów publicznych (w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa);
  • umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office) oraz kosztorysowania w budownictwie;
  • umiejętność organizowania pracy własnej;
  • zdolności analityczne;
  • kreatywność i operatywność;
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • umiejętność przewidywania;
  • szybkość działania.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane, przynależność do ZIIB z aktualną opłaconą składką członkowską i ubezpieczeniem OC.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista 2,6/BLP-WIiR/BKGP 7/16”.

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego
  i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/