Komenda Miejska Policji w Poznaniu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obiegu dokumentacji dotyczącej przestępstw w ruchu drogowym
 • w Zespole Organizacji Służby Wydziału Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-787 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru spraw dotyczących przestępstw w ruchu drogowym i kierowców z przekroczonym limitem punktów karnych,
 • kierowanie sprawców przestępstw w ruchu drogowym, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych oraz uczestników wypadków na badania specjalistyczne,
 • ewidencjonowanie wystawionych skierowań na badania sprawców przestępstw w ruchu drogowym,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych KSIP i SEWIK na podstawie kart rejestracyjnych Prd-2/2 oraz Prd 5/2,
 • kompletowanie i przedkładanie korespondencji dotyczącej przestępstw w ruchu drogowym do dekretacji i podpisu przełożonych,
 • sprawdzanie i uzupełnianie danych osobowych na kartach Prd 5/2 oraz Prd-2/2, na podstawie systemu informatycznego CEL, PESEL.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca zmianowa,
  – praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. System pracy zmianowy, praca przy komputerze. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca na drugim lub trzecim piętrze, budynek z windą.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy na programach Excel i Word,
  • organizacja pracy własnej.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli „poufne”,
 • przeszkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie w pracy biurowej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • w podaniu o pracę należy umieścić numer ogłoszenia, dane adresowe i numer PESEL.

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  dokumenty proszę przesłać pocztą na adres: Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Szylinga 2
  60-787 Poznań
  Decyduje data stempla pocztowego !!

Inne informacje:

  – proponowane wynagrodzenie: wg mnożnika 1,0 = 1873,84 brutto + dodatek stażowy (max. 20%),
  – w podaniu wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, pełen adres do korespondencji, numer kontaktowy telefonu, nr PESEL, odręczny podpis,
  – na każde ogłoszenie konieczne jest złożenie osobnej aplikacji,
  – oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – aplikacje niekompletne lub niepodpisane – nie będą rozpatrywane,
  – oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów oraz suplementów do dyplomu,
  – lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru (test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna) zostanie umieszczona na stronie BIP KMP w Poznaniu. Test wiedzy będzie przeprowadzony z zakresu tematycznego ujętego w wymaganiach niezbędnych,
  – ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy,
  – wszystkie aplikacje po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 061 841 57 22.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.