Komenda Miejska Policji w Przemyślu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw administracji i zarządzania systemami łączności przewodowej
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Przemyślu
  ul. Bohaterów Getta 1
  37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl
 • Komenda Miejska Policji w Przemyślu
  ul. Bohaterów Getta 1
  37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów łączności przewodowej i teleinformatycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu oraz podległych Komisariatach i Posterunku Policji.
 • Instalacja i testowanie sprzętu łącznościowego oraz teleinformatycznego w tym serwerów baz danych i sprzęt sieciowy.
 • Administracja systemami operacyjnymi serwerów baz danych z zakresu telełączności.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, bieżąca pomoc użytkownikom sprzętu teleinformatycznego.
 • Nadzór nad prawidłową instalacją i eksploatacją stanowisk telefonii cyfrowej, centrali telefonicznej oraz funkcjonowaniem łączności teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych KMP w Przemyślu.
 • Budowa i modernizacja okablowania strukturalnego, realizacja zadań w zakresie obsługi poczty specjalnej.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji sieci strukturalnych w budynkach KMP w Przemyślu i jednostkach podległych.
 • Zapewnienie zastępstw na stanowisku do spraw łączności radiowej i administrowania systemami teleinformatycznymi w zakresie funkcjonowania, konserwacji, archiwizowania nagrań i nadzór nad pracą Cyfrowego Rejestratora Rozmów COMPREC, rejestratora obrazu w PDOZ, funkcjonowania i nadzoru nad sprzętem rejestrującym monitoring miejski zainstalowany w komendzie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od Poniedziałku do Piątku w godz. 7:30 do 15:30 / w przypadku konieczności możliwość pracy w innych dniach i godzinach w siedzibie komendy lub wyjazdy do jednostek organizacyjnych KMP/.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy i podjazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w terenie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe teleinformatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy z systemami i sieciami teleinformatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość sprzętu, systemów i technologii informatycznych;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętności organizatorskie, odporność na stres;
  • znajomość języka angielskiego / zakres techniczny w stopniu komunikatywnym/;
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w systemami teleinformatycznymi w jednostkach Policji;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa z klauzulą
 • dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Bohaterów Getta 1
  37-700 Przemyśl lub osobiście w Sekretariacie Ogólnym Komendanta – I piętro.
  W Liście Motywacyjnym należy powołać się na numer ogłoszenia i nazwę stanowiska

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  •Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania. Oferty niekompletne, niepodpisane oraz złożone (przesłane) po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, oferty osób, których aplikacja została odrzucona w wyniku przeprowadzonej selekcji zostaną zniszczone. Oświadczenia muszą zawierać datę i być podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16-677-34-84 lub 16-677-33-86 oraz 16-677-34-95