Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw organizacyjnych
 • w Wydziale Organizacyjno-Kwaternistrzowskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Al. Jana Pawła II 27, 37-450 Stalowa Wola

Miejsce wykonywania pracy:

 • Stalowa Wola

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej,
 • • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej
 • • przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego
 • • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej
 • • realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną
 • • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30. Wymuszona pozycja ciała siedząca. Praca wymaga wykonywania obowiązków służbowych ze stosunkowo częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Stanowisko usytuowane na I piętrze budynku głównego. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych po kompleksie budynków Komendy: występują schody, nie ma wind/ podjazdów

  Inne
  Zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, ekonomia, prawo, informatyka lub inne kierunki zawierające w programie nauczania przedmioty przydatne na stanowisku pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż pracy lub praktyka na stanowisku związanym z administracją
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy
  • znajomość przepisów KPA
  • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
  • • umiejętność redagowania pism urzędowych
  • • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy
  • • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
  • • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • • Profil wykształcenia: administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, ekonomia, prawo, informatyka lub inne kierunki zawierające w programie nauczania przedmioty przydatne na stanowisku pracy
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • • miejsce zamieszkania w miejscowości pobliskiej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie innych dokumentów
 • kopie świadectw pracy
 • • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Jana Pawła II 27
  37-45 Stalowa Wola

Inne informacje:

  Dokumenty można przesłać na adres Komendy z dopiskiem „Nabór do KSC w KP PSP Stalowa Wola”